👤 Augusto Monterroso (1921-2003), Guatemalan writer