Frank, Siggy, review of Maxim D. Shrayer, Vera Polishchuk, Nabokov: Temy i variatsii, in Slavonic and East European Review, 80.3 (2002), 527–28

Frank, Siggy, review of Steven G. Kellman, Irving Malin, Torpid Smoke: The Stories of Vladimir Nabokov, in Slavonic and East European Review, 80.4 (2002), 726–27

Frank, Siggy, review of J. Grayson, A. McMillin, P. Meyer, Nabokov's World, in Slavonic and East European Review, 81.2 (2003), 330–34

Frank, Siggy, review of Gavriel Shapiro, Nabokov at Cornell, in Slavonic and East European Review, 83.2 (2005), 330–32

Frank, Siggy, ‘Exile in Theatre/Theatre in Exile: Nabokov's Early Plays, "Tragediia Gospodina Morna" and "Chelovek iz SSSR"’, in Slavonic and East European Review, 85.4 (2007), 629–57

Frank, Siggy, review of Iurii Leving, Evgenii Soshkin, Imperiia 'N': Nabokov i nasledniki. Nauchnaia biblioteka, in Slavonic and East European Review, 87.2 (2009), 347–49

Frank, Siggy, review of Nina L. Krushcheva, Imagining Nabokov: Russia between Art and Politics, in Modern Language Review, 105.1 (2010), 307–09

Frank, Siggy, review of Barbara Wyllie, Vladimir Nabokov, in Modern Language Review, 107.1 (2012), 333–35

Frank, Siggy, review of Eric Naiman, Nabokov, Perversely, in Modern Language Review, 107.4 (2012), 1310–12